תנאי שימוש – פורטל ואפליקציה

תאריך עדכון אחרון 27 דצמבר 2021

חברת איי פקט בע"מ ("אנחנו" או "החברה") מברכת אותך ("המשתמש" או "אתה") על השימוש שלך בתוכנת ו/או אפליקציית bizibox (יחדיו "האפליקציה") ו/או בפורטל bizibox ("הפורטל") ו/או באפליקציה לסריקת מסמכים ("אפליקציית הסריקה", וביחד עם האפליקציה, להלן- "האפליקציות") ו/או צריכתך שירותים שונים המסופקים ע"י חברת איי-פקט בע"מ ("החברה" או "אנחנו") על השירותים הניתנים ו/או שיינתנו בה ו/או באמצעותה ("השירותים"). השימוש באפליקציות, בפורטל ובשירותים כפוף גם ל-מדיניות הפרטיות, ול-תנאי השימוש באפליקציית הסריקה (כולם, יחדיו- "תנאי שימוש" "תנאי הרישיון" או "ההסכם").

האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לנשים וגברים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאי הרישיון.

אנא קרא בעיון: תנאי הרישיון הינם הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את מסמכיהם בקפידה רבה.

 1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון:

בעצם הכניסה לפורטל והשימוש בו ו/או התקנת האפליקציות ו/או בעצם השימוש באפליקציות ו/או בפורטל ו/או בשירותים ו/או בעצם רישומך ופתיחת החשבון ו/או באמצעות סימון "✓" בתיבה המיועדת לכך ו/או מעצם שימושך בשירותי החברה בכל דרך שהיא (לרבות בין השאר באמצעות התקנת ו/או חיבור ו/או התממשקות ו/או רישום אליהם, בין במישרין ע"י התקשרות ישירה אל מול החברה ובין אם באמצעות גורם אחר אשר אפשר את גישתך לשירותי החברה, למשל, כתוסף מהמערכת שלו  ו/או באמצעות מודול ייעודי למערכת  ה- ERP שלו, וכיוצ"ב) הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי הרישיון, אתה מסכים כי תנאי הרישיון יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בשירותים ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש בפורטל ו/או להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באפליקציה ו/או בשירותים, בכל אופן שהוא.

שים לב: השימוש בפורטל, באפליקציות ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18 – אינך רשאי להשתמש בפורטל, באפליקציות, ובשירותים.

 1. הפורטל, האפליקציות והשירותים

באמצעות טכנולוגיית ליקוט, יבוא, עיבוד וקריאה אוטומטית, מתבצעת קליטה של הנתונים הפיננסיים של המשתמש (לרבות נתוני כרטיסי אשראי וסליקה, הלוואות, פיקדונות, מסגרות אשראי), והצגתם באופן מרוכז על-גבי מסכי התצוגה (dashboards) בפורטל ובאפליקציה.

אפליקציית הסריקה מאפשרת סריקת מסמכים כגון קבלות, חשבוניות, וצילומי צ'קים, לרכז אותם בארכיון פיננסי ייעודי ולהעבירם באופן מקוון לרוה"ח או יועץ המס של המשתמש. כמו-כן, כוללת אפליקציית הסריקה רכיב אופציונאלי לסריקת חשבונות דוא"ל ואיתור מסמכים הכוללים נתונים פיננסיים מסוימים (כגון חשבוניות וקבלות), באופן אוטומטי.

פרטים בעניין המידע הנאסף עקב השימוש של משתמשים בפורטל, באפליקציות והשירותים מצוי ב-מדיניות הפרטיות.

יתכן כי האפליקציות תהיינה זמינות רק למערכות הפעלה מסוימות (למשל iOS ואנדרואיד). המשתמש רשאי להוריד ולהשתמש באפליקציות רק במכשיר אשר מותקנת בו גרסה מקורית של מערכת ההפעלה, עליה נועדו האפליקציות לפעול. על מנת לפתוח או להשתמש באפליקציות, או כל חלק הימנה, על המשתמש להשיג את כל התוכנות, האמצעים והציוד הדרושים, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

שים לב: יתכן כי חלק מהשירותים הזמינים בפורטל לא יהיו זמינים באפליקציות או שצורת הופעתם באפליקציות תהיה שונה מהצורה בה הם מופיעים בפורטל.

השימוש בשירותים באמצעות הפורטל ו/או האפליקציות כרוך בתשלום דמי שימוש כמפורט בהרחבה בסעיף ‏6 להלן. בנוסף, הנך מסכים ומאשר כי אתה עשוי להיות מחויב על-ידי צדדים שלישיים עבור שימוש באינטרנט, חיבור לרשת ושימוש בחבילת Data.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שירותים חדשים לשירותים, להסיר, לתקן ו/או לשנות כל חלק מהם ו/או לבצע בהם עדכונים, תיקונים, פעולות תחזוקה ו/או כל פעולה אחרת, שהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תמצא לנכון לנקוט. השימוש בפורטל ובאפליקציות מתבצע באמצעות תקשורת מאובטחת (SSL), באמצעות הצפנת שדות רגישים ואמצעי הגנה נוספים.

מובהר כי איכות מסכי התצוגה (dashboards) של השירותים, אשר תתקבל במסכי הלקוח ובמחשביו, תלויה ברזולוציה של מסכיו ומחשביו, ולחברה אין כל אחריות בעניין זה.

עוד מובהר, כי החברה אינה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, למחשבים ו/או לציוד כלשהו של הלקוח בכל צורה ואופן, וכי האחריות המלאה עליהם הינה של הלקוח.

שים לב: השירות ו/או תוצריו אינם מהווים ייעוץ למשתמשים, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור, ייעוץ משפטי, כספי, פיננסי, חשבונאי, מיסוי ו/או בהשקעות, ואין בשירות ו/או בתוצריו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או פעולות כספיות כלשהן, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות. מכיוון שמצבו העסקי של כל אדם ו/או תאגיד הוא ייחודי, לפני קבלת החלטה ו/או יישום אסטרטגיה כלשהי, על המשתמשים לשקול קבלת ייעוץ מבעלי המקצוע הרלבנטיים, ובכלל זה מרואה החשבון ו/או מיועצים כלכליים אחרים של המשתמשים, המודעים באופן מלא למכלול נסיבותיו וצרכיו האישיים, וכן לשקול לבחון מקורות מידע נוספים בנוגע למצבו הפיננסי.

האחריות בגין כל פעולה ו/או תוצאה עסקית של המשתמשים ו/או בגין קבלת החלטה עסקית של המשתמשים, בין אם הן מתבססות על שימוש בתוכנה ו/או בשירות ובין אם לאו, הינה של המשתמשים באופן מלא ובלעדי, והמשתמשים מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. ככל שמידע שנמסר למשתמשים במסגרת השירות מתבסס על ההנחה, כי יתקיימו תנאים מוקדמים מסוימים, הרי שנכונות המידע מותנית בכך שכל אותם תנאים מוקדמים יתקיימו בפועל.

המידע והנתונים הנכללים בפורטל, הינם על בסיס המידע שהועבר לחברה על-ידי המשתמשים וממקורות חיצוניים לחברה ואין לחברה כל אחריות לנכונותם, שלמותם ו/או אמיתותם.

 1. רישום לשירות והחשבון שלך

על מנת להשתמש בשירותים דרך הפורטל ו/או האפליקציות עליך ליצור חשבון משתמש הכולל שם משתמש וסיסמה אישיים ("שם המשתמש והסיסמה"). במסגרת הרישום המקוון/אלקטרוני תתבקש לספק את הפרטים הבאים: (א) שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות, ככל שהינך יחיד; (ב) שם תאגיד ומספר תאגיד, ככל שהינך תאגיד; (ג) כתובת דוא"ל; (ד) מספר טלפון סלולרי; ו- (ה) מספר בנק.

פתיחת פרופיל כרוכה בתשלום כמפורט בהרחבה בסעיף ‏6 להלן.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

המשתמש רשאי לשנות את שם משתמש וסיסמה בכל עת. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה ולא לחשוף אותם לצד שלישי כלשהו. כמו כן, מתחייב המשתמש ליידע את החברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בשירות, לרבות בשם המשתמש והסיסמה, ולשתף פעולה עם החברה, ככל הנדרש, בקשר לטיפול במקרה כאמור. בעקבות השימוש בתוכנה יישמרו נתוני המשתמש (כהגדרתם להלן), בין היתר, באופן מוצפן במכשיריו (לרבות מחשביו, טלפון סלולרי וכיו"ב), ולכן המשתמש מתחייב לנקוט במלוא אמצעי הזהירות כדי להבטיח את מכשיריו, ובכלל זה מפני סכנת גניבה. השימוש בשירות מחייב חיבור רצוף של מכשירי המשתמש לרשת האינטרנט. מובהר, כי שימוש ברשת אינטרנט אלחוטית ציבורית "פתוחה" חושף את המשתמש ו/או את נתוני המשתמש (כהגדרתם להלן) לסיכוני אבטחת מידע ופגיעה בפרטיות, ולכן מומלץ להשתמש בשירות רק באמצעות חיבור מאובטח לרשת האינטרנט.

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה

החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

 1. נתוני המשתמש

לצורך שימוש בשירות על המשתמש להזין ו/או לאפשר גישה אל כל נתוניו בהתאם לנדרש על-פי ממשקי התוכנה ("נתוני המשתמש"). אי העברת ו/או אספקת הגישה למלוא נתוני המשתמש תפגע באיכות וביעילות השירות, שכן השימוש בשירות מתבסס על זמינות, עדכניות, דיוק, נכונות, אמינות ושלמות נתוני המשתמש. החברה אינה אחראית לנתוני המשתמש, כולם או חלקם, ובכלל זה לזמינות, דיוק, נכונות, שלמות ו/או חוקיות נתוני המשתמש ו/או לכל שגיאה ו/או תקלה בנתוני המשתמש (לרבות עקב שינוי ו/או שגיאה ו/או תקלה בתצוגות מסך ו/או בפורטל האינטרנט של נותן שירות, כהגדרתו להלן), ולמשתמש לא תהיה כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. תוצרי השירות מופקים בהסתמך על נתוני המשתמש, כפי שהם (“AS IS”), על פי זמינותם (as available), ונכון למועד קבלתם, ואין בהם כדי לרפא כל טעות שנפלה בנתוני המשתמש במקור ו/או להציג נתונים שלא היו זמינים ו/או להתייחס לכל שינוי שחל בנתוני המשתמש לאחר מכן. באחריות המשתמש לעדכן את החברה בנוגע לכל שינוי אשר עלול לפגוע בנגישות של החברה לנתוני המשתמש. לצורך קבלת השירותים יזין המשתמש את כל ההרשאות (לקריאה בלבד וללא אפשרות לביצוע פעולות), הנדרשות להתחברות, ליקוט ויבוא נתוני המשתמש הגוף הפיננסי הרלוונטי ("ההרשאות"). מובהר, כי השירותים יינתנו עבור משתמש יחיד (מס' ח.פ./עוסק מורשה אחד בלבד) ועבור חיבור של עד 5 חשבונות בנק וכן עד 5 כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים. המשתמש מצהיר, כי הנו רשאי להשתמש בהרשאות, ולמסור ו/או להעביר ו/או לספק גישה לנתוני המשתמשים בכל הנוגע לקבלת השירות.

 1. הרישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, לשימוש אישי בלבד, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש בפורטל ו/או באפליקציות על גבי מחשב ו/או מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות בפורטל, באפליקציות ו/או בקשר אליהם, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלה. כל אדם ו/או גוף אחר, המעוניין בשימוש בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בקבלת השירות מהחברה, גם אם הוא קשור במישרין ו/או בעקיפין למשתמש (למשל ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה של תאגיד – חברה בת ו/או חברה אחות של המשתמש), יהיה מחויב להתקשר במישרין עם החברה בהסכם נפרד, ולא יוכל לקבל את השירות מהחברה במסגרת התקשרות זו בין החברה למשתמש.

השימוש באפליקציות, בתוכן ו/או בשירותים כפוף גם לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple: App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת הפעלה מסוג אנדרואיד: Google Play Terms of Service).

 1. דמי השימוש בשירותים

המשתמש מתחייב לשלם לחברה את מלוא דמי השימוש עבור השירות;

שיעור דמי השימוש יקבע בהתאם לשימושים, אליהם נרשם המשתמש ("דמי השימוש").

דמי השימוש ישולמו על-ידי המשתמש עבור כל חודש, החל מהמועד בו נרשם לשימוש בשירותים וזאת עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לחברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה שהמשתמש לא ישלם במועד את מלוא דמי השימוש ו/או יפר את ההסכם בכל דרך אחרת, תהיה החברה רשאית לסיים את מתן השירות ואת ההתקשרות עימו, ללא הודעה בכתב ובאופן מיידי (או במועד שצוין בה), ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

שים לב: החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את גובה דמי השימוש בעתיד.

 1. התחייבות המשתמש

כתנאי לשימושך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים הנך מציג ומתחייב כלפי החברה כי:

 • לא תפר את התנאים בהסכם זה, כפי שהם עשויים להתעדכן, מעת לעת; ו-
 • ככל שהנך יחיד – הנך בעל הכשירות המשפטית להיכנס להסכם זה ולקיים התחייבויותיך לפי הסכם זה כמיטב יכולתך; ככל שהנך תאגיד – הנך תאגיד קיים ורשום בישראל, שתקבלו בו כל ההחלטות הנדרשות לשם התקשרותך בהסכם זה וביצעו, והנך רשאי להתקשר בהסכם זה והאדם המאשר הסכם זה באופן מקוון/אלקטרוני מטעמו מוסמך לחייבו בהסכם זה; ו-
 • אין מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם להתקשרותך בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיך לפיו; ו-
 • אתה מסכים כי החברה תשתמש, תאסוף, תאחסן ותשמור מידע בקשר לשירות הניתן לך לשם הבטחת איכות ו/או שיפור השירות, לרבות לשם עריכת השוואות סטטיסטיות וענפיות; ו-
 • אתה מסכים כי במהלך מתן השירות, לרבות במסגרת מתן מידע, הנחיות שימוש למשתמש, טיפול בתקלות וכיו"ב, החברה ו/או מי מטעמה, ובכלל זה נציגיה ו/או עובדיה, עשויים להיחשף למידע שלך, לרבות מידע סודי, ובעניין זה יחולו הוראות הסודיות שבהסכם זה.
 1. שימושים אסורים

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על-ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לפורטל ו/או לאפליקציות ו/או לשירותים ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך: (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי, להפיץ או לשדר, בכל דרך, את הפורטל ו/או האפליקציות ו/או התכנים המופיעים בהם; (ב) לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים בפורטל ובאפליקציות לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים האמורים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (ג) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing); (ד) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" ("spider") יישום לעריכת חיפושים בפורטל ובאפליקציות או בחלקים מהם לרבות מאגרי המידע שלהם או לאחזור מידע מהפורטל ומהאפליקציות או מחלקים מהם לרבות מאגרי המידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (ה) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, לרבות משתמשים אחרים; (ו) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לפורטל ולאפליקציות, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (ז) לפגוע בפעולת הפורטל ו/או השירותים, לעכבם או להפריע להם; לעכב או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את הפורטל והאפליקציות או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (ח) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו/או לפורטל ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם; (ט) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של הפורטל ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (י) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים בפורטל ובאפליקציות; (יא) להעביר כל מידע אשר הופק מהפורטל ו/או מהאפליקציות ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (יב) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (יד) להשתמש בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בתכנים לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (טו) לעשות שימוש בשירותים, בתכנים המוצגים בפורטל ובאפליקציות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; ו/או (טז) להפר אי-אילו מתנאים אלה.

 1. זכויות קניין רוחני

הפורטל, האפליקציות, השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, מוניטין, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של הפורטל ו/או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, טכנולוגיה, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור , קוד מכונה, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו ("הקניין הרוחני") שייכים ו/או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על-פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלו.

הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבפורטל ובאפליקציה הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו/או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

במידה ותספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים ("פידבק"), החברה תהיה זכאית לקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, והחברה תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה שהיא. אתה מאשר כי פידבק כאמור יחשב כלא סודי. כמו כן, הנך מצהירה כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון כאלה ואחרים אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה הכוללים או המשלבים את הפידבק.

אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על-פי כל דין.

 1. סימני מסחר ושמות מסחר

הסמלים המסחריים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים ("סימני מסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות סוגים שונים של לוגו) שיכולים להופיע בפורטל ו/או האפליקציות ו/או בשירותים שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). כל סימני המסחר של צדדים שלישיים מופיעים בפורטל ובאפליקציות למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד והינם שייכים לבעליהם. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה אושר באופן מפורש בתנאים.

 1. זמינות הפורטל, האפליקציות והשירותים

הזמינות של הפורטל, האפליקציות והשירותים וכן פעילותם התקינה תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתה של החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן).

החברה איננה מבטיחה כי הפורטל, האפליקציות והשירותים יהיו זמינים תמיד ו/או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשיה מתקלות, אך אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהפורטל והאפליקציות יהיו זמינים באופן רציף לאורך כל השנה. יחד עם זאת, החברה אינה מבטיחה או מתחייבת כי הפורטל והאפליקציות יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.

הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של הפורטל והאפליקציות לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה במהלכן בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטתנו (למשל סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים) ועוד. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה, ככל שעשתה מאמץ סביר למנוע אותם.

במידה ונדרשת תחזוקה בפורטל ו/או באפליקציות, ולכן לא יהיו זמינים לתקופה כזו או אחרת, אנו נשתדל ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד, ובמידת האפשר.

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים ב-מדיניות הפרטיות. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש בפורטל ו/או באפליקציות, עליך לקרוא תחילה ולהסכים ל-מדיניות הפרטיות.

 1. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, הפורטל, האפליקציות והשירותים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (“AS IS”) ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות או לאי-הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש בפורטל ו/או בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש בהם וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות של התכנים אשר נכללים בהם. יתכן כי הדינים החלים עליך מעניקים לך זכויות צרכניות אשר הסכם זה אינו יכול לשנותן.

החברה אינה מתחייבת (א) כי הפורטל ו/או האפליקציות יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או חפים מכל וירוסים , פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות; וכן (ב) כי היא תתקן כל תקלה או פגם בפורטל ו/או באפליקציות.

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לנזק והוצאה הנובעים משימוש בפורטל ו/או האפליקציות ו/או בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש בפורטל ו/או האפליקציות ו/או בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש בפורטל ו/או באפליקציות יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים או רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

לחברה אין כל אחריות לכל שירות שניתן על-ידי אדם או גוף שאינו החברה.

החברה לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות, אך לא רק, בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, ועיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה.

החברה לא תהיה אחראית ולא תתקן תקלות בקשר לשירותים הנובעות ממחשבי הלקוח/ה ו/או מאמצעים טכנולוגיים ו/או אחרים שבשימושו, לרבות עקב וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל רכיב פוגעני אחר ו/או רכיב העלול להפריע לעבודת השירותים, והלקוח/ה יהיה/תהיה אחראי/ת באופן מלא ובלעדי לבטיחות מכשיריו/ה האלקטרוניים.

שים לב: הינך מודע/ת ומסכים/ה לכך שאת/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לכל החלטות או פעולות שהתקבלו על-ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים. השימוש בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים הינם באחריותך הבלעדית.

החברה אינה אחראית לטיב או איכות תוכן המשתמשים המוצע בפורטל ובאפליקציות וכי הינו מדויק ונקי מטעויות.

שים לב: הפורטל, האפליקציות והשירותים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש בפורטל ו/או האפליקציות ו/או בשירותים הינו באחריותו הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותים, לתפקוד הפורטל ו/או לתפקוד האפליקציות ו/או השירותים. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים.

המשתמש מודע ומסכים לכך שהנו האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים.

 1. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על-פי דין, החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים, לרבות בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים או על כל מידע אחר הנובע משימוש בהם, או על כל נזק אחר הנובע משימוש בהם, מחוסר האפשרות להשתמש בהם, חוסר היכולת של הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה עבור כל הנזקים וההפסדים הנובעים מהתנאים או הקשורים בשימושך (או באי-שימושך) בפורטל ו/או האפליקציות לא תעלה על הסכום ששולם בפועל על-ידך לחברה עבור השימוש בשירותים בגין חודש שירות אחד בלבד, ככל שרלוונטי.

 1. שיפוי

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מנזק שנגרם למשתמש אחר בעקבות השימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל (ולשאת בהוצאות) כל עניין הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך הגנה. הנך מסכים שלא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על-ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

 1. שינויים באפליקציות ו/או בפורטל ו/או בשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים אשר נכללים בפורטל זה.

 1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

הפורטל עשויי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, הפורטל אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים בפורטל והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את הפורטל ו/או האפליקציות או כל חלק מהם (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם) כתוכנת "קוד פתוח".

 1. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר

החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט, ברשת הסלולר ובמערכות מחשוב בכלל, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של החברה למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares), או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות הפורטל ו/או השירותים. אנו מפצירים בך לקרוא בעיון את דף ההמלצות וההנחיות בנוגע לאבטח מידע בפורטל ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.

 1. הודעות והתראות

השירותים עשויים לכלול קבלת הודעות PUSH, מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני או התראות אחרות מהחברה, והנך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על-ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.

החברה אינה מתחייבת לגבי עצם ו/או עיתוי מסירתן של הודעות מסוג זה ו/או מידת הדיוק בתוכנן, ומוסכם כי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב, אי מסירה או מסירה מוטעית של הודעה מסוג זה, טעות בתוכן ההודעה, או כל פעולה שתינקט או שלא תינקט על-ידי המשתמש ו/או על-ידי צד שלישי כלשהו תוך הסתמכות על מנגנון התראות זה.

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. דף זה זמין בכל עת בפורטל/ אפליקציה במסך הגדרות בטאב "החשבון שלי". במידה ויהיו שינויים מהותיים בתנאי ההסכם נעדכן על-ידי הודעה בפורטל/ אפליקציה והמשך השימוש שלך באפליקציות, בפורטל ובשירותים לאחר תאריך העדכון יהווה הסכמה לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. תקופת ההסכם וסיום ההתקשרות:

הסכם זה ייכנס לתוקף לאחר שישלים המשתמש את הרישום, ויוותר בתוקף עד לביטולו ו/או לסיומו בהתאם לתנאי הסכם זה ("תקופת השימוש בשירותים"). מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לגבי זכות החברה לבטל את ההסכם במקרה של הפרתו על-ידי המשתמש, כל צד להסכם זה יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות לפיו על-ידי מסירת הודעה בכתב לצד השני; סיום ההסכם ייכנס לתוקף בתום החודש שבו נמסרה הודעת הביטול ושעבורו שולמו דמי השימוש, ככל ולא נקבע אחרת בין הצדדים בכתב. מובהר, כי אין בסיום ההסכם מכל סיבה שהיא כדי לגרוע מחובת המשתמש לקיים את כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה, ובכלל זה התחייבותו לתשלום דמי השימוש בגין תקופת ההתקשרות, קרי עד למועד סיום קבלת השירות.

ידוע למשתמש, כי לאחר סיום ההתקשרות: (א) אין החברה מחויבת לשמור על נתוני המשתמש, ו- (ב) לבקשת המשתמש תמחק החברה את נתוני המשתמש.

 1. הפסקת פעילות הפורטל ו/או השירותים וסיום התנאים

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לפורטל ו/או לאפליקציות ו/או לשירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אם החברה סבורה כי אחד או יותר מהמקרים הבאים נתקיימו: (א) קיים סיכון לאבטחה או לאמינות של הרשת או השרתים של החברה; (ב) השהייה או ביטול נחוצים כדי להגן על זכויות, קניין או האבטחה של החברה, משתמשיה או הציבור; (ג) קיים בסיס לביטול חשבונך; (ד) הפרת את התנאים; ו/או (ה) אנו נדרשים לכך על-פי דין. במהלך ההשהיה לא תהיה לך האפשרות להיכנס או להשתמש בחשבונך. היה ונקבע, במסגרת שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשהייה באה על תיקונה, נשיב לך את הגישה לחשבונך.

לחברה אף תעמוד כל תרופה אחרת מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי פעילותך או השימוש שלך בפורטל ו/או באפליקציות ו/או בשירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.

במידה ואינך מסכים לתנאים (כפי שהם מתעדכנים מעת לעת), או אינך שבע רצון עם הפורטל ו/או השירותים, באפשרותך לחסום את השימוש בשירותים בכל עת באמצעות פניה לחברה בדוא"ל: service@bizibox.biz

כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות הפורטל ו/או באפליקציות ו/או השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות הפורטל ו/או האפליקציות ו/או השירותים.

במקרה של סיום התנאים על-ידך או על-ידי החברה: (א) הרישיון וכל הזכויות שהוענקו לך במסגרת התנאים נפסקים וחדלים להתקיים, באופן אוטומטי; (ב) עליך להפסיק מיידית את השימוש בפורטל, וככל שתידרש לכך, להצהיר על כך בפני החברה; וכן (ג) הסעיפים אשר מטיבם ומטבעם שורדים את סיום התנאים על מנת להשיג את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום התנאים.

 1. מדיניות השימוש בעוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות

בעת השימוש בפורטל ו/או כחלק מהליך הגעתך לפורטל, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון "עוגיות" (cookies) ("עוגיות").

העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בפורטל. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך הפורטל עשויה להיפגע. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

השימוש בטכנולוגיות אחרות מאפשר לנו למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים על דפי הפורטל ולשפר את דפי הפורטל ומאמצי השיווק שלנו, באמצעות פילוח וניתוח של מידע לא אישי המסופק לנו באמצעותן.

 1. הודעות וכתובות

כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הסלולרי, שהמשתמש מסר לחברה, ישמשו אותה ככתובת למסור לו הודעות לפי הסכם זה וכן לצורך העברת חומר פרסומי ושיווקי. המשתמש מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי בכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלו לשם המשך קבלת הודעות מהחברה. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת על רצונו להפסיק לקבל חומר פרסומי ושיווקי מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@bizibox.biz,

קטינים

על מנת להשתמש בפורטל ו/או באפליקציות עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים בפורטל ו/או באפליקציות. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בפורטל ו/או באפליקציות, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לפורטל ו/או לאפליקציות. אנא פנה אלינו לכתובת service@bizibox.biz, אם הינך סבור כי ממשתמש מתחת לגיל שמונה עשרה (18) עושה שימוש בפורטל ו/או באפליקציות.

 1. כללי

(א) אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבינך ו/או כדי לשנותה; (ב) תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה; (ג) כל תביעה או הליך משפטי בקשר לפורטל, לאפליקציות ולשירותים ו/או לשימוש בו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה; (ד) במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה; (ה) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה; החברה רשאית לעשות פעולות אלה ללא כל הגבלה או חובת יידוע; (ו) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר; (ז) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה; (ח) ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. החברה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה; (ט) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

הנך מסכים ומאשר כי כל עילת תביעה העשויה להיות לך, הנובעת מ/או הקשורה בשירותים תעמוד לך במשך שנה מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.

 1. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@bizibox.biz, או למספר הטלפון הבא: 03-5610382 או באמצעות שליחת דואר לכתובת הבאה: איי פקט בע"מ, רחוב   תובל 40,  בנין ספיר קומה 10, רמת גן  5252247. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.