מדיניות הקניין הרוחני והשימושים אסורים של החברה

תאריך עדכון אחרון 30 נובמבר 2020

כאמור בהסכם רישיון שימוש באפליקציית bizibox לסריקת מסמכים, השימוש באפליקציה כפוף בין השאר למדיניות הקניין הרוחני ושימוש אסורים כלליים אשר מהווה חלק בלתי נפרד מ"תנאי הרישיון". ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות זו, תהא להם משמעות הזהה למשמעותם בהסכם. אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות:

קניין רוחני

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני באפליקציה הנם בבעלות קניינית מלאה ובלעדית של החברה ו/או בשימושה לפי רישיון שימוש שקיבלה.
 • בין זכויות קניין רוחני אלו, אך לא רק ומבלי להגביל את כלליות האמור: שמות מתחם (בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו), חוויית משתמש, תוכן (מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו ודרך הצגתו), טקסט, מידע, גרפיקה, עיצובים, תמונות, צילומים, וידאו/סרטונים, לוגו, סמלים, ממשקים, הודעות, מוניטין, זכויות יוצרים, סימני מסחר (בין רשומים ובין אם לאו), פטנטים, רעיונות, פיתוחים, קוד מקור, שיטות, תהליכים, טכנולוגיות, כל זכויות דומות באשר הן.
 • המשתמש לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, יפרסם, ישדר, יציג, ישנה, יעבד או יעשה כל שימוש באפליקציה לכל מטרה, שלא הותרה במפורש לפי תנאי השימוש, ובכלל זה כל שימוש העשוי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו.
 • המשתמש לא יעביר בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו כל ו/או חלק מהקניין הרוחני של החברה ו/או מהאפליקציה ו/או מרישיון השימוש שלו, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאיתנו ובכפוף לה.
 • אישור תנאי השימוש על ידך מהווה הסכמה לכך שנבצע שימוש מכל סוג וכפי שנמצא לנכון, בכל משוב, המלצה או רעיון מכל סוג שהוא, שתעביר לחברה. בכך מוענק לנו רישיון תמידי, הניתן להעברה ולרישוי משנה, גלובלי, בלתי חוזר, משולם במלואו וללא חיוב בתגמולים להשתמש בכל דרך שהיא באלו.

זכויות ושימושים בתמונות המסמכים הפיננסיים

 • השימוש באפליקציה מותנה בכך שצילום המסמכים שתעשה במסגרת שימושך באפליקציה יהיה של המסמכים הפיננסיים האישיים שלך בלבד.
 • הזכויות במסמכים הפיננסיים אותם תצלם שייכות לך, ואתה מעניק לחברה רישיון חינם, כלל-עולמי, לא בלעדי, בלתי ניתן לביטול וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע כל פעולה אחרת הנדרשת עפ"י שיקול דעת החברה לצורך אספקת השירותים לפי תנאי הרישיון, והכול בהתאם למדיניות הפרטיות ("רשות השימוש של החברה").

שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באפליקציה, אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע שימוש ו/או פעולה מבין השימושים שיפורטו להלן, אלא אם הותר לך במפורש על-פי תנאי שימוש אלה:

 • להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
 • להשתמש באפליקציה למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • להסיר או להפריד מהאפליקציה הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה.
 • להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
 • לפגוע או לשבש בפעולת האפליקציה ו/או האפליקציה או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור.
 • להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות החברה.
 • לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האפליקציה.
 • לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאפליקציה.
 • להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באפליקציה.
 • להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם אפליקציה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על-פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש.
 • לעשות כל שימוש באפליקציה לכל מטרה שלא הורשתה במפורש, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש.
 • למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאפליקציה.
 • ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באפליקציה.
 • להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, אפליקציה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב.
 • להפר אי אלו מתנאי הרישיון.