מדיניות האחריות הכללית

תאריך עדכון אחרון 29 נובמבר 2020

כאמור בהסכם רישיון שימוש בתוכנת bizibox לסריקת מסמכים, השימוש באפליקציה כפוף בין השאר למדיניות האחריות הכללית של האפליקציה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישיון. ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות זו, תהא להם משמעות הזהה למשמעותם בהסכם. אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות:

 • אנו עושים מאמצים על מנת להבטיח שהאפליקציה תהייה זמינה עבורך באופן רציף וכי השימוש בה יהיה יעיל ומאובטח ככל הניתן. ככל שתתגלה תקלה הנובעת מהאפליקציה, נפעל לתקנה (יתכן כי באמצעות צד ג'), בכפוף לקבלת הודעת קריאה בסמוך למועד גילוי התקלה ולשיתוף פעולתך בנושא.
 • עם זאת, השימוש באפליקציה, תלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה ולכן איננו מתחייבים שהשימוש בה יהיה ללא תקלות ו/או הפרעות ו/או נקי מפגמים ו/או הגבלות אחרות (“תקלה” או “תקלות”) ולכן החברה אינה אחראית להיבטים אלו ולאחרים. אנא שים לב לתקלות אפשריות העלולות להתרחש במסגרת השימוש באפליקציה:

זמינות

 • יתכן ומעת לעת לא יתאפשר זמנית השימוש באפליקציה בשל תקלה, עדכון, תחזוקה, תיקון ו/או כל פעולה אחרת, שהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי תנקוט.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להרחיב, לשפר, לעדכן, לשדרג, לאבטח, להוסיף תכונות חדשות, להסיר, ו/או לערוך כל התאמה ו/או שינוי אחר באפליקציה, בלא צורך להודיע על כך מראש.

דיוק וטכנולוגיה

 • החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים בטכנולוגיה ומבצעת מאמצים רבים לנאמנות המידע ביחס לנתוני המקור, אך עם זאת, יתכנו אי-דיוקים במידע לאור גורמים רבים הקשורים בכשלים טכנולוגיים פוטנציאליים הכרוכים בסריקת מסמכים לרבות איכות הצילום, רזולוציית המצלמה וכד'.
 • החברה אינה בודקת ואינה אחראית לדיוק ו/או לנכונות ו/או לשלמות התיעוד שתבצע והתוצרים שהיועץ הפיננסי שלך יפיק ממסמכים אלו.
 • הנך מחויב לבדוק את דיוק תיעוד המסמכים הפיננסיים ביחס להשוואתם למסמכי המקור.
 • החברה אינה מצהירה, בכל צורה כי המסמכים הפיננסיים המקוונים שיופקו באמצעות האפליקציה מדויקים, איכותיים, מקצועיים, נכונים.

סיכוני אינטרנט

 • אנו משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים באינטרנט לרבות סיכוני סייבר.
 • עם זאת, אין ביכולתנו ו/או בשליטתנו למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, באגים, רוגלות, או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לבצע תרמיות והונאות מקוונות וכד'.

הגבלת אחריות

 • השירותים באפליקציה ניתנים לך “כמות שהם”(“as is”) , ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות בנוגע לסחירות, דיוק, אי הפרה של זכויות קניין רוחני, או להתאמה למטרה מסוימת.
 • הסכמה לתנאי השימוש משמעה שבדקת את האפליקציה על כלל האמור בתנאי השימוש, ומצאת כי האפליקציה מתאימה לצרכיך ולמטרותיך.
 • כאמור ולמען הסר ספק, השימושים באפליקציה אינו מהווה ייעוץ כספי, פיננסי, חשבונאי, מיסויי, ייעוץ בהשקעות ו/או כל ייעוץ אחר, ואין בשימוש משום הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע כל עסקה, פעולה ו/או קבלת החלטה כלשהי.
 • החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל הוצאה, הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד הכנסה או עסקים, רווח מנוע, פגיעה במוניטין וכיו”ב, שנגרם ו/או אשר עלול להיגרם לך, ו/או לכל צד ג' אחר בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש באפליקציה בעקיפין /או במישרין ו/או בקשר עם תנאי השימוש (“פטור מאחריות”).
 • פטור מאחריות זה, כולל, בין השאר, אך לא רק, נזק עקב טעות, תקלות ,תפעול שגוי של האפליקציה, תקלות ו/או נזקים הנובעים מצדדים שלישיים להסכם, זמינות ו/או זמני תגובה של המערכות הממוחשבות שלך ו/או של צדדים שלישיים, שיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בקבלתם ו/או באובדנם כתוצאה מתקלות אחרות שאינן בשליטת החברה, ובכלל זה תקלה ו/או חוסר התאמה ו/או דיוק בין הנתונים המקוריים לאלו אשר נקלטו באפליקציה.
 • החברה מצהירה, כי לא תוכל לספק את רישיון השימוש ללא הגבלת האחריות כאמור לעיל.
 • בכל מקרה, שלטענתך, נגרם לך ו/או למי מטעמך נזק בקשר לאפליקציה ו/או למידע ו/או לתנאי השימוש, עליך למסור מיד הודעה בכתב לחברה בליווי כל המידע ו/או החומר הרלבנטיים, ולשתף עמנו פעולה בכל עניין בקשר לכך.
 • הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר האפליקציה.